Grāmatvedības pakalpojumi

Бухгалтерские услуги

Accounting & Bookkeeping

Par mums

О нас

About

Pakalpojumi

Услуги

Services

Cenas

Цены

Prices

Piemērs

Пример

Example

Kontakti

Контакты

Contacts

Mūsu darbiniekiem ir liela un vērtīga pieredze grāmatvedības pakalpojumu jomā, jo tie darbojas šajā nozarē jau vairāk nekā 13 gadus. Par klientu grāmatvedības kārtošanu rūpējas profesionāli grāmatveži ar pieredzi nodokļu piemērošanas un optimizēšanas jomā. Konsultanti ir pieredzējuši savas nozares speciālisti ar ilggadēju darba pieredzi nodokļu administrācijas struktūrās un starptautiskās auditorkompānijās.

Mēs nodrošinām Jūsu uzņēmumam individuālu pieeju, kvalitatīvu grāmatvedības un nodokļu uzskaiti saskaņā ar LR un Starptautisko normu prasībām ar Jums visoptimālāko rezultātu.

Mēs uzņemamies pilnu atbildību par jūsu uzņēmuma grāmatvedības uzskaites pareizību, precizitāti, pārskatāmību un savlaicīgumu. Mēs atbildam par likumdošanai atbilstošas grāmatvedības kārtošanu, kā arī konsultējam uzņēmuma vadību par neskaidrajiem grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumiem.

Protam radoši risināt finanšu jautājumus, izmantojot savu iepriekšējo pieredzi, un spēju uz situāciju paskatīties no cita skatu punkta. Ar interesi skatāmies uz katru jaunu situāciju.

Izanalizēsim situāciju, izskaidrosim iespējamās problēmas, piedāvāsim piemērotākos risinājumus.

Mēs ieteiksim, Jūs izvēlēsieties!

Мы можем обещать вам три вещи: позитивное отнощение, индивидуальный подход и оптимальный результат.

Наши сотрудники имеют богатый опыт по оказании бухгалтерских услуг, так как они работают в этой сфере на протяжении более 13 лет. О бухгалтерском учете клиентов заботятся профессиональные бухгалтера с опытом работы и в области оптимизации налогов. Консультанты специалисты имеют многолетний опыт работы в органах налоговой администрации.

Мы готовы обеспечить качественный учет бухгалтерского и налогового дел в соответствии с требованиями Латвийского законодательства и в вашей компании.

Мы берем на себя полную ответственность за правильность, точность, прозрачность и своевременность бухгалтерского учета Вашей компании. Мы несем ответственность за соответствие бухгалтерского учета Латвийскому законодательству, а также консультируем руководство компании по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Умеем творчески подойти к решению финансовых вопросов, используя опыт прошлых лет и способность посмотреть на ситуацию с другой точки зрения. С интересом смотрим на каждую новую ситуацию, потому что считаем, что по жизни с нами случаются только хорошие и нужные вещи!

Мы объясним потенциальные проблемы, предложим возможные решения.

Мы предлагаем - Вам выбирать!

Our accountants have extensive and valuable experience in accounting services, as they operate in the industry for more than 13 years. Customers’ accounting records are cared by professional accountants with experience in taxation and optimization fields. Consultants are experienced in their fields’ technicians with years of experience in tax administration and in the international audit.

You will receive personalized approach to your business, the quality of accounting and tax records in accordance with Latvian and international norms with the most optimal results will be made especially for you.

We take full responsibility for your company's accounting accuracy, precision, transparency and timeliness. We are responsible for applying proper accounting legislation, and giving proper advice to company management on the specific accounting and taxation issues.

We provide a creative know how to deal with financial issues, using our experience and the ability to look at the situation from another point of view. We are looking at every new situation with curious interest.

We analyse the situations, explain the potential problems and offer the most appropriate solutions.

We suggest - you choose!

Grāmatvedības uzskaite (grāmatvedības pakalpojumi)

- Nodokļu aprēķināšana un optimizācija

- Visu nepieciešamo atskaišu (pievienotās vērtības nodokļa deklarāciju, gada pārskata, iedzīvotāju un uzņēmuma ienākuma deklarāciju) sagatavošana un iesniegšana Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskajā deklarēšanas sistēmā un arī citās institūcijās

- Sabiedrības pārstāvību attiecībās ar Valsts ieņēmumu dienestu tematiskajās pārbaudēs, nodokļu auditos, strīdu un nesaskaņu jautājumu risināšana

- Iekšējo grāmatvedības organizācijas dokumentu sagatavošana
- Norēķinu salīdzināšana ar darījumu partneriem
- Pamatlīdzekļu, krājumu, debitoru, kreditoru un citu posteņu uzskaite
- Darba algu aprēķināšana
- Skaidras naudas uzskaite
- Gada pārskatu sagatavošana, likvidācijas vai slēguma bilanču sastādīšana
- Operatīvo finanšu pārskatu sagatavošana
- Pirmdokumentu apstrāde, iegrāmatošana un sagatavošana glabāšanai
- Konsultācijas saistībā ar sabiedrības saimniecisko darbību
- Individuāli sagatavotas atskaites uzņēmuma vadībai
- Ārējās dokumentācijas sagatavošana, t.sk arī līgumi, lēmumi, iesniegumi u.c.
- Visu normatīvajos aktos paredzēto uzņēmuma iekšējo grāmatvedības dokumentu kārtošana

- Nepieciešamības gadījumā ar grāmatvedību saistīto dokumentu sakārtošana par iepriekšējiem periodiem

Mēs piedāvājam dokumentu sagatavošanu iesniegšanai Komercreģistrā, jaunu uzņēmumu reģistrācijai, izmaiņu un grozījumu veikšanai Komercreģistrā, arī uzņēmumu likvidēšanai. Jaunizveidotajiem uzņēmumiem, kas noslēdz līgumu par grāmatvedības pakalpojumu sniegšanu vismaz uz vienu gadu pirmreizējo reģistrācijas dokumentu sagatavošana ir bez maksas.

Konsultējam darba aizsardzības jautājumos un par Darba aizsardzības likuma normu piemērošanu katrā konkrētā uzņēmumā. Tai skaitā varam veikt: darba vides riska novērtēšanu; darba drošības instrukciju izstrādi; nodarbināto instruktāžu darba aizsardzības jomā, kā arī sniedzam konsultācijas par darba aizsardzības struktūras pilnvērtīgāku funkcionēšanu klienta uzņēmumā.

Ikviens mūsu klients iegūst bezmaksas iespēju saņemt konsultācijas nodokļu un grāmatvedības jautājumos. Mūsu speciālisti pastāvīgi veic arī izskaidrošanas darbus par jaunumiem nodokļu likumdošanā, to piemērošanai konkrētajā komercdarbības jomā.

Garantējam klienta datu konfidencialitāti

Бухгалтерский учет (бухгалтерские услуги)

- Расчет налогов и оптимизация

- Все необходимые отчеты (декларация налога на добавленную стоимость, годовой баланс, декларация о подоходном налоге с предпреятия, декларация о подоходном налоге с населения и др.) подготовка и сдача в систему электронного декларирования Службы государственных доходов и в другие учреждения

- Представительство компании во время тематических проверок СГД, налоговых проверок аудитов,и в решении спорных вопросов и разногласий

- Подготовка документов внутренней бухгалтерской отчетности организации
- Сравнение расчётов с партнёрами по бизнесу
- Учёт основных средств , инвентаря (сбережений), дебиторов, кредиторов и т.д.
- Расчет (начисление) заработной платы
- Учет наличных – главная касса

- Подготовка годовых отчетов, подготовка баланса при ликвидации или закрытии предприятия

- Подготовка оперативных финансовых отчетов
- Обработка первичных документов, учет и подготовка к хранению
- Консультирование по хозяйственным делам компании
- Индивидуально подготовленные доклады для руководства компании
- Подготовка внешней документации: договоры, решения, заявления и т.д.

- Оформление всей внутренней бухгалтерской документации компании предусмотренной нормативными актами

- Оформление, при необходимости, бухгалтерских документов за предыдущие периоды

Мы предлагаем подготовку документов для подачи в Коммерческий регистр: при регистрации новой компании, при изменениях и дополнениях, при ликвидации компании. Для вновь созданных компаний, которые заключат договор о предоставление бухгалтерских услуг на срок не менее одного года, подготовка пакета документов для регистрации бесплатно.

Консультируем по вопросам безопасности труда и нормам закона об охране труда и его применения в конкретной компании. В том числе можем: дать оценку производственных рисков; разработать инструкцию по технике безопасности; провести инструктаж работников по вопросу безопасности труда, а также предоставляем консультации по улучшению функционирования структуры безопасности труда в компании клиента.

Каждый из наших клиентов имеет возможность получить бесплатную консультацию по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета. Наши специалисты постоянно ведут разъяснительную работу об изменениях в налоговом законодательстве и их применении в определенной сфере бизнеса.

Мы гарантируем конфиденциальность данных клиента

Book-keeping (accounting services)

- Tax calculation and optimization

- All reports required by (value-added tax return, annual accounts, personal and corporate income statement) the preparation and submission of the State Revenue Service's electronic declaration system and other institutions

- Represent the company in its relations with the State Revenue Service during the thematic inspections, tax audits, disputes and disagreements issues

- Internal accounting organization paperwork
- Reconciliation with counterparties
- Fixed assets, stock, debtors, creditors, and other items of inventory
- Wage calculation, cash accounting
- Preparation of annual reports, liquidation or closing balances
- Operational financial statements
- Processing of primary documents, accounting and preparation for storage
- Consultancy on company business
- Individual management reports preparation

- External documentation preparation, including the agreements, decisions, submissions, etc.

- All laws paperwork for the company’s internal accounting
- If necessary, the accounting documents related to the adjustment of prior periods

We offer document preparation and submission of the Commercial, new company registration, changes and amendments to the Commercial and business disposal. For start-up companies that enter into a contract for the accounting service for at least one year - first registration document preparation is free of charge.

We advise on work safety and labour protection of the law applied in any particular company. We are providing occupational risk assessment, safety instructions provided, employee instruction occupational health and safety, as well as provide advice on occupational health and safety bodies wholesome functioning of the client company.

Each of our customers gets the opportunity to receive free advice on taxation and accounting issues. Our specialists are constantly doing research work of updates in tax laws, the legislation adoption for a particular business area.

We guarantee confidentiality of our clients

Grāmatvedības pakalpojumu cenu politika

Jūsu saimnieciskās darbības ieņēmumu apjoms grāmatvedības pakalpojumu cenu neietekmēs, tā būs atkarīga tikai no apstrādājamo dokumentu apjoma un darījumu sarežģītības pakāpes, tātad no reāli padarītā darba.

Pamata maksa - EUR 50,00 mēnesī par katru apkalpojamo uzņēmumu, t.sk. par konsultācijām nodokļu jautājumos, uzņēmuma pārstāvību VID un darbu ar uzņēmuma dokumentāciju.

Papildmaksa mēnesī - EUR 1,00 par katru apstrādāto un iegrāmatoto attaisnojuma dokumentu, pavadzīmi, darbinieku, pamatlīdzekli un cita veida darījumu.

Papildmaksa mēnesī - EUR 30,00 par katriem 50 iegrāmatojamiem saimnieciskās darbības izdevumu čekiem (skaidras naudas avansa norēķina atskaites).

Papildmaksa - EUR 20,00 stundā par auditu sagatavošanu, uzņēmumu dibināšanas dokumentu sagatavošanu, juridisku strīdu risināšanu grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jomā, specifisku prezentāciju sagatavošanu nodokļu optimizācijas jautājumos u.c.

Политика цен на бухгалтерские услуги

Объём вашей хозяйственной деятельности не влияет на цену бухгалтерских услуг, цена будет зависеть только от количества обработанных документов и сложности сделки, то есть - от реально сделанной работы.

Основная плата - 50,00 EUR в месяц за каждое обслуживаемое предприятие, в том числе налоговые консультации, представительство компании в СГД и работа с документацией компании.

За дополнительную плату в месяц - 1,00 EUR за каждый обработанный и учтенный (сделана проводка ) документ, накладную, сотрудника, актив и другие виды сделок.

За дополнительную плату в месяц - 30,00 EUR за каждые 50 сделанных проводок за хозайственные расходы (из наличных отчетов подотчетных лиц).

За дополнительную плату - 20,00 EUR в час - подготовка к аудиту, оформление документов для создания компания, решение правовых споров в сфере бухгалтерского учета и налогообложения, подготовка презентации по вопросам оптимизации налогов и т.д.

Accounting Services Policy

Amount of Your Company operating revenue will not affect the price of accounting services, it will only depend on the amount of paperwork and complexity of the transactions, so You will pay for the real work we done.

The basic fee per month - EUR 50.00 will be charged for each company to be served, including tax advisory, company representation in SRS and work with the company's records.

The surcharge per month - EUR 1.00 - for each processed and recorded on source documents like invoices, employee, asset, and other types of each transaction.

The surcharge per month - EUR 30.00 - for each 50 operating expenses receipts (cash advance settlement reports).

The surcharge per hour - EUR 20.00 - for the preparation of the audit, company formation paperwork, legal disputes accounting and taxation field -specific presentations tax optimization issues, etc.

Jūs esat SIA ar diviem darbiniekiem, vienu autotransportu un 10 darījumiem, tad ik mēnesi pēc grāmatvedības pakalpojumu saņemšanas Jūsu rēķins būs EUR 63,00 (50+2+1+10). Ja Jums ir saimnieciskie izdevumi virs EUR 150,00 mēnesī un esat PVN maksātājs, Jums noteikti būs izdevīgi izmantot PVN priekšnodoklī, papildus iesniedzot iegrāmatošanai savus skaidras naudas izdevumu čekus, kas samazinās Jūsu nodokļu maksājumus budžetam (attiecīgi Jūsu rēķinam nāks klāt EUR 30,00).

Вы ООО с двумя сотрудниками, одним автотранспортом и у Вас 10 сделок, то каждый месяц для вас бухгалтерские услуги составят € 63,00 (50+2+1+10). Если у вас хозяйственные расходы более 150.00 EUR в месяц, и вы плательщик НДС, вам безусловно, будет выгодно использовать предналог , и предоставить учету чеки, квитанции итд. своих хозайственных расходов , что позволит снизить свои налоговые платежи в бюджет ( к вашему счету будет прибавлено EUR 30,00 ) .

You're Ltd. within - 2 employees, 1 vehicle and 10 monthly deals, then every month after reporting all data in SRS, your bookkeeping services bill will be EUR 63.00 (50+2+1+10) . If you are monthly operating expenditure of over EUR 150.00 and You are subject of VAT, you will be certainly advised to use the input VAT, additionally submit for SRS recording Your cash expenses receipts, which will reduce your tax payments to the budget (EUR 30,00 will be added to the bill).

SIA KVALITATĪVA GRĀMATVEDĪBA
VRN 40103936771
=============================
Latvija
Rīga
LV-1024
Murjāņu iela 1a
=============================
Tālrunis: 27720200
vai29333260
=============================
kvalitativagramatvediba.lv

Sazinieties ar mums

Paldies!
Jūsu ziņa ir saņemta.

Sazināsimies ar Jums drīz!

SIA KVALITATĪVA GRĀMATVEDĪBA
РНН 40103936771
=============================
Латвия
Рига
LV-1024
Улица Murjāņu 1a
=============================
Телефон: +371 27720200
или+371 29333260
=============================
kvalitativagramatvediba.lv

Связаться с нами

Спасибо!
Ваше сообщение получено.

Свяжемся с Вами в ближайшее время!

Ltd. KVALITATĪVA GRĀMATVEDĪBA
Tax.Reg.Nr. 40103936771
=============================
Latvia
Riga
LV-1024
Murjāņu iela 1a
=============================
Phone number: +371 27720200
or+371 29333260
=============================
kvalitativagramatvediba.lv

Contact us

Thank you!
Your message has been received.

We will contact you soon!